Beregn Boafgift

Om beregneren

Beregneren kan beregne den boafgift, som en arving skal betale af sin arv. Beregneren omfatter den almindelige boafgift og evt. tillægsboafgift. Om der alene skal betales almindelig boafgift eller også tillægsboafgift afhænger af arvingens relation til arvelader.

Sagsnummer og klientreference

Sagsnummer og klientens navn indtastes hvis den specifikkeberegning skal kunne fremsøges på et senere tidspunkt.

01 Hvilket år?

Angiv året hvor afgiftspligten indtrådte, dvs. dødsåreteller det år, hvor begæring om uskiftet bo blev imødekommet. Dette årstal er afgørende for hvilket bundfradrag, der anvendes.

02 Bobeholdning

Angiv arvebeholdning, dvs. aktiver fratrukket passiver.

03 Afgiftsfri del

Angiv størrelsen af den del af boet, der er afgiftsfri. Hvisingen del af boet er afgiftsfri, behøves der ikke indtastes noget, idet feltetautomatisk regner med 0.

Følgende midler er fritaget for afgiftspligt

 1. arv og forsikringer m.v., der tilfalder afdødesikke fraseparerede ægtefælle, forudsat at der ikke ved dødsfaldet knyttes en brugs- eller indtægtsnydelse til kapitalen.
 2. udbetalinger, der er helt eller delvist indkomstskattepligtige efter pensionsbeskatningsloven, medmindre udbetalingen hidrører fra en ordning svarende til en dansk kapitalpensionsordning,
 3. udbetalinger fra en pensionsordning som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 25, stk. 1, nr. 6, eller § 29, stk. 1, til en frasepareret eller fraskilt ægtefælle, der senest som led i skiftet af fællesboet ved separationen eller skilsmissen er indsat som uigenkaldeligt begunstiget,
 4. forsikringer m.v., der udbetales fra Arbejdsmarkedets Tillægspension, lovpligtige ulykkesforsikringer og arbejdsgiver betalte ulykkesforsikringer i anledning af arbejdsulykker,
 5. forsikringsbeløb eller den del deraf, som en begunstiget selv har betalt præmierne eller vederlaget for, og brugs- og indtægtsnydelser.
 6. Arv, legat og forsikring m.v., der tilfalder fonde, foreninger, stiftelser m.v. og religiøse samfund, der er godkendt efter § 3, stk. 2, til at modtage arv, legat og forsikring m.v. afgiftsfrit eller er godkendt i henhold til ligningslovens §8 A eller § 12.
 7. Udbetalinger m.v. fra stater, fonde, organisationer m.v. er undtaget fra boafgiftspligten, såfremt de er udbetalt som følge af nazistiske overgreb mod personer under Anden Verdenskrig.

Arv til gruppe 2

Der skal svares tillægsboafgift af den del af boet, dertilfalder personer i gruppe 2. Angiv størrelsen af den del af boet, dertilfalder alle andre end nævnt nedenfor:

 1. afdødes afkom, stedbørn og disses afkom,
 2. afdødes forældre,
 3. afdødesbarns eller stedbarns ikke fraseparerede ægtefælle, uanset om barnet eller stedbarnet lever eller er afgået ved døden,
 4. personer, der har haft fælles bopæl med afdøde ide sidste 2 år før dødsfaldet, og personer, der tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl er ophørt alene på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, eller en person, der på tidspunktet for dødsfaldet levede sammen på fællesbopæl med afdøde og venter, har eller har haft et barn sammen med afdøde, herunder også når den fælles bopæl er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig,
 5. afdødes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle,
 6. plejebørn, der har haft bopæl hos afdøde i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos afdøde sammen med plejebarnet.

Bundfradrag

Beløbet trækkes automatisk når feltet (Hvilket år?) udfyldes

Vilkår

Anvendelse af beregneren sker i henhold vilkår for brug af Danske Advokater Navigator Smart Tools her.

Vores andre beregnere