Dokumenter

Pingo udbygger hele tiden vores intelligente paradigmasamling Pingo Templates med relevante dokumenter fra alle væsentlige juridiske områder. Hvis du har ønsker til dokumenter er du meget velkommen til at kontakte os direkte.
Hvis I selv har oparbejdet stærke paradigmadokumenter kan vi digitalisere disse i jeres helt egen folder som den del af Pingo Lounge.

Selskabret og bestyrelsesarbejde

50

paradigmaer

Ekstraordinær generalforsamling
 • Protokollat - ekstraordinær generalforsamling - Kapitalforhøjelse
 • Protokollat - ekstraordinær generalforsamling - Kapitalnedsættelse
 • Protokollat - ekstraordinær generalforsamling - Valg af medlemmer tilledelse
 • Protokollat - ekstraordinær generalforsamling - Revisorskifte
 • Protokollat - ekstraordinær generalforsamling - Ændring af navn
 • Protokollat - ekstraordinær generalforsamling - Ændring af formål
 • Protokollat - ekstraordinær generalforsamling - Ændring af tegningsregel
 • Protokollat - ekstraordinær generalforsamling - Udbytteudlodning
 • Protokollat - ekstraordinær generalforsamling - Omdannelse fra ApS til A/S
 • Protokollat - ekstraordinær generalforsamling - Omdannelse fra A/S til ApS
 • Protokollat - ekstraordinær generalforsamling - Genoptagelse af virksomhed
 • Protokollat - ekstraordinær generalforsamling - Udstedelse af warrants
 • Fuldmagt - møde på generalforsamling
 • Fuldmagt - afholdelse af ekstraordinær generalforsamling
 • Protokollat - ekstraordinær generalforsamling

Ordinær forsamling
 • Indkaldelse til ordinær generalforsamling (DK/ENG)
 • Indkaldelse til ordinær generalforsamling (DK/GER)
 • Protokollat - ordinær generalforsamling
 • Protokollat - ordinær generalforsamling (DK/ENG)
 • Protokollat - ordinær generalforsamling (DK/GER)
 • Power of attorney -ordinær generalforsamling (ENG)
 • Fuldmagt - møde på generalforsamling

Stiftelse og omdannelse
 • Stiftelse af selskab (ApS eller A/S)
 • Stiftelse af selskab (ApS eller A/S) - (DK/ENG)
 • Stiftelse af selskab (ApS eller A/S) - (DK/GER)
 • Ombytning af kapitalandele ved stiftelse af nyt anpartsselskab
 • Omdannelse af bestående virksomhed til anpartsselskab

Bestyrelsesarbejde
 • Advisory board kontrakt
 • Bestyrelseskontrakt
 • Direktionsinstruks med bestyrelse
 • Forretningsorden til bestyrelse
 • Skabelon til bestyrelsesmødereferat

Vedtægter og ejerbog
 • Ejerbog (enkeltstående)
 • Ejerbog (enkeltstående) - (DK/GER)
 • Ejerbog (enkeltstående) - (ENG)
 • Vedtægter (enkeltstående)

Overdragelse og ejeraftale
 • Ejeraftale
 • Tillæg til ejeraftale - tiltrædelse
 • Kapitaloverdragelsesaftale

Likvidation
 • Opløsning ved betalingserklæring
 • Beslutning om frivillig likvidation - generalforsamlingsprotokollat(ekstraordinær)
 • Brev til kreditor vedrørende likvidation
 • Afslutning af likvidation - generalforsamlingsprotokollat (ekstraordinær)

Øvrige
 • Ensidig hemmeligholdelsesaftale (NDA)
 • Gensidig hemmeligholdelsesaftale (NDA)
 • Direktørkontrakt
 • Gældsbrev - Lån med renter
 • Gældsbrev - Lån uden renter
 • Pantsætningsaftale vedr. unoterede kapitalandele
 • Pantsætningsaftale vedr. unoterede kapitalandele (tredjemandspant)

Ansættelsesret og arbejdsydelser

16

paradigmaer

Ansættelseskontrakter
 • Ansættelseskontrakt - funktionær
 • Ansættelseskontrakt - funktionær (DK/GER)
 • Ansættelseskontrakt - timelønnet

Andre aftaler om arbejdsydelser
 • Direktørkontrakt
 • Konsulentaftale
 • Praktikaftale

Ansættelseskontraker for advokatvirksomhed
 • Ansættelsesaftale - advokat
 • Ansættelsesaftale - advokatfuldmægtig
 • Ansættelseskontrakt - advokatsekretær
 • Ansættelseskontrakt - piccolo / piccoline
 • Ansættelseskontrakt - studentermedhjælper

Ansættelsesretlige sanktioner
 • Advarsel
 • Bortvisning
 • Opsigelse

Øvrige
 • Anmodning om lægeerklæring
 • Fratrædelsesaftale

Erhvervs- og boliglejeret og foreningsret

20

paradigmaer

Erhvervslejekontrakter
 • Areallejekontrakt
 • Erhvervslejekontrakt - flerbrugerejendom (enkel)
 • Erhvervslejekontrakt - flerbrugerejendom (udvidet)
 • Tillæg til erhvervslejekontrakt - Afståelse
 • Tillæg til erhvervslejekontrakt - Fraflytningsaftale

Varsling om ændringer i erhvervslejeforhold
 • Varsling af lejeforhøjelse til udligning af skatter og afgifter
 • Varsling af markedslejeregulering

Misligholdelse af erhvervslejeforhold
 • Ophævelsesskrivelse ved skyldige pengeydelser (Erhvervslejeforhold)
 • Påkravsskrivelse ved skyldige pengeydelser (Erhvervslejeforhold)
 • Udsættelsesbegæring ved skyldige pengeydelser (Erhvervslejeforhold)

Boliglejekontrakter
 • Typeformular A, 10. udgave (Lejekontrakt for beboelse)

Varsling om ændringer i boliglejeforhold
 • Varsling af lejeværdiforhøjelse - Lejelovens § 42

Misligholdelse af boliglejeforhold
 • Påkrav om andet end penge
 • Påkravsskrivelse ved skyldige pengeydelser
 • Udsættelsesbegæring (boliglejeforhold)

Andelsboliger og foreningsret
 • Eksklusionsbeslutning - andelsbolig
 • Inkasso - ejerforening
 • Påkravsskrivelse ved skyldige pengeydelser
 • Rykkerbrev - fællesudgifter (ejerforening)
 • Udsættelsesbegæring - andelsbolig

Familie- og arveret

11

paradigmaer

Ægtepagter
 • Ægtepagt - Brøkdelssæreje
 • Ægtepagt - Delvist særeje
 • Ægtepagt - Sumsæreje
 • Ægtepagt - Vedr. pensioner

Testamenter
 • Børnetestamente
 • Gensidigt testamente
 • Udvidet samlevertestamente

Øvrige
 • Arveafkald på falden arv
 • Arveafkald på ventende arv
 • Fremtidsfuldmagt
 • Gavebrev

Fast ejendom og entrepriseret

16

paradigmaer

Købsaftaler
 • Fravalg af huseftersynsordninger
 • Købsaftale - Ejerlejlighed
 • Købsaftale - Fritidshus
 • Købsaftale - Udviklingsejendom og udlejningsejendom (sælgervenlig)
 • Købsaftale - Villa
 • Oplysning om fortrydelsesret
 • Refusionsopgørelse

Entreprisekontrakter
 • Entreprisekontrakt
 • Totalentreprisekontrakt
 • Underentreprisekontrakt

Misligholdelse af entrepriseforhold
 • Dagbodsvarsling
 • Påkrav om dagbod
Tekniske rådgivere
 • Handelsbetingelser - Rådgiver
 • Rådgiveraftale
 • Underrådgiveraftale

Øvrige
 • Handelsbetingelser

Databeskyttelse og markedsføringsret

15

paradigmaer

Databehandler og dataansvarlig
 • Databehandleraftale - Databehandler
 • Databehandleraftale - Dataansvarlig
 • Fortegnelse (databehandler)
 • Fortegnelse (dataansvarlig)

Forretningsgange
 • Databeskyttelsespolitik - Intern brug
 • Forretningsgang (håndtering af de registreredes rettigheder)
 • Forretningsgang (indgåelse og efterlevelse af databehandleraftaler)
 • Forretningsgang (tom template)

De registreredes rettigheder
 • Oplysningspligt (ansættelsesforholdet)
 • Oplysningspligt (ekstern - GDPR art. 13 og 14)

Samtykke
 • Samtykkeerklæring (behandling af personoplysning)
 • Samtykkeerklæring (brug af medarbejders billede, mv. i markedsføring)
 • Samtykkeerklæring (markedsføring)

Guides
 • DPO-vurdering
 • Vurdering af brud på persondatasikkerheden

Kreditret og oplysning

6

paradigmaer

Låneaftaler og gældsbreve
 • Assignment agreement (concerning loan)
 • Debt note
 • Gældsbrev - Lån med renter
 • Gældsbrev - Lån uden renter
 • Pantsætningsaftale vedr. unoterede kapitalandele
 • Pantsætningsaftale vedr. unoterede kapitalandele (tredjemandspant)

Inkasso, rekonstruktion og konkurs

24

paradigmaer

Inkasso
 • Betalingspåkravsblanket
 • Frivilligt forlig
 • Inkassopåkrav
 • Inkassovarsel
 • Rykkerskrivelse

Rekonstruktion
 • Cirkulærskrivelse
 • Egenbegæring
 • Habilitetserklæring
 • Meddelelse om virksomhedsoverdragelse
 • Rekonstruktionsplan

Konkurs
 • Cirkulærskrivelse - afslutning af bo
 • Cirkulærskrivelse nr. 1
 • Cirkulærskrivelse nr. 2
 • Cirkulærskrivelse nr. 3
 • Cirkulærskrivelse nr. 4 m.fl.
 • Fordringsprøvelse (kreditor)
 • Fordringsprøvelse (orientering til fallenten)
 • Fordringsprøvelse (orientering til skifteretten)
 • Habilitetserklæring
 • Konkursbegæring
 • Opsigelse af medarbejder som følge af konkurs
 • Orientering om valg af til ny kurator / kreditorudvalg
 • Redegørelse og regnskab (Konkurslovens §§ 143 og 148)
 • Valg til ny kurator / kreditorudvalg

Proces og konfliktløsning

6

paradigmaer

Misligholdelse
 • Procestilvarsling
 • Suspensionsaftale

Øvrige
 • Anmeldelse til retshjælpsforsikring
 • Forlig
 • Vidneindkaldelse
 • Vidnestævning

Diverse

9

paradigmaer

IT og software
 • Consultancy Agreement
 • User Terms of Service (ENG)

Forbrugerret
 • Fortrydelsesret
 • Salgs- og leveringsbetingelser

Øvrige
 • Ensidig hemmeligholdelsesaftale (NDA)
 • Gensidig hemmeligholdelsesaftale (NDA)
 • Back-to-Back Agreement UK
 • Generalfuldmagt
 • Power of attorney - general (ENG)

Lounge

7

paradigmaer

Her vil dit firmas egne dokumenter ligge

Onboarding og KYC

12

paradigmaer

Oprettelse af ny sag - Komplet lovpligtig dokumentation
 • Onboarding af ny sag - Onboarding- og Compliancerapport - (Komplet anti-hvidvaskrapport)

Aftalebreve
 • Aftalebreve

Enkeltstående rapporter (supplerende)
 • Udvidet risikovurdering efter hvidvaskloven - (enkeltstående rapport)
 • Screening af parter - PEP-liste og EU-sanktionsliste - (enkeltstående rapport)
 • Forbindelsesadvokat - identitetskontrol
 • Logbog over udført intern kontrol

Enkeltstående rapporter (KYC)
 • Selskab - Kundekendskabsprocedure (KYC) - (enkeltstående rapport)
 • Selskab (udenlandsk) - Kundekendskabsprocedure (KYC) - (enkeltstående rapport)
 • Person - Kundekendskabsprocedure (KYC) - (enkeltstående rapport)
 • Person (udenlandsk) - Kundekendskabsprocedure (KYC) - (enkeltstående rapport)
 • Fond & Forening - Kundekendskabsprocedure (KYC) - (enkeltstående rapport)
 • Enkeltmandsvirksomhed - Kundekendskabsprocedure (KYC) - (enkeltstående rapport)

Compliancepolitikker for advokatvirksomhed

11

paradigmaer

Hvidvask
 • Interne procedure for håndtering af hvidvaskloven

Databeskyttelse
 • Data protection policy
 • Databeskyttelsespolitik for advokatfællesskab
 • Intern persondatapolitik for advokatfællesskab

Forretningsbetingelser
 • Forretningsbetingelser
 • Terms of service (forretningsbetingelser på engelsk)

Øvrige
 • Beskrivelse af bogføringsprocedure
 • Intern CSR politik
 • Krænkelsespolitik
 • Politik for sexisme og seksuelle krænkelser
 • Erklæring om ikke at påtage sig sager omfattet af hvidvaskloven

Finans- og afgiftberegnere

22

paradigmaer

Finansberegnere
 • Beregner til udbytteskat (fysisk person)
 • Annuitetslån og ydelsestabel
 • Befordringsfradrag
 • Beskatning af værdien af fri bil
 • Frivilligt forlig med ydelsestabel
 • Kreditoplysninger
 • Opgørelse med renter
 • Pristalsregulering
 • Procesrente
 • Renter i henhold til rentelovens § 5 med valgfrit tillæg
 • Simpel rente
 • Beregning af pris per kapitalandel ved erhvervelse
 • Beregning af indskudskapital
 • Beregning af nominel kapital
 • Beregning af tegningskurs ved selskabsstiftelse/kapitalforhøjelse

Afgiftsberegnere
 • Boafgift
 • Gaveafgift
 • Proceduresalær og retsafgift
 • Sagsomkostninger i familiesager
 • Tinglysningsafgift for skøde og pantebrev

Øvrige
 • Antal dage mellem datoer
 • Udløb af frister

Finans- og afgiftsberegnere

16

paradigmaer

Finans- og afgiftsberegnere
 • Beregner til udbytteskat (fysisk person)
 • Annuitetslån og ydelsestabel
 • Antal dage mellem datoer
 • Befordringsfradrag
 • Beskatning af værdien af fri bil
 • Boafgift
 • Frivilligt forlig med ydelsestabel
 • Gaveafgift
 • Kreditoplysninger
 • Opgørelse med renter
 • Pristalsregulering
 • Proceduresalær
 • Sagsomkostninger i familiesager
 • Simpel rente
 • Tingslysningsafgift for skøde og pantebrev
 • Udløb af frister

Compliancedokumenter og regulering

10

paradigmaer

Compliancedokumenter og regulering

 • Databeskyttelsespolitik - Intern brug
 • Intern CSR politik
 • Interne procedurer for håndtering af hvidvaskloven
 • Kontrol af IT-leverandører vedr. overholdelse af GDPR
 • Oplysningspligt (ekstern - GDPR art. 13 og 14)
 • Politik for sexisme og seksuelle krænkelser
 • Samtykkeerklæring (brug af medarbejders billede, mv. i markedsføring)
 • Vurdering af brud på persondatasikkerheden
 • Udvidet risikovurdering efter hvidvaskloven - (enkeltstående rapport)
 • Logbog over udført intern kontrol

Skabeloner og kontrakter

5

paradigmaer

Skabeloner og kontrakter

 • Aftalebrev
 • Anmeldelse til retshjælpsforsikring
 • Beskrivelse af bogføringsprocedure
 • Forretningsbetingelser
 • Terms of service (forretningsbetingelser på engelsk)

Pingo Templates

Intelligente paradigmaer

Med Pingo Templates får I ubegrænset online adgang til mere end 170 altid opdaterede juridiske dokumenter og intelligente paradigmaer inden for alle væsentlige faglige områder for advokater og jurister. Samlet mere end 1.300 dokumentvariationer.

Dokumenter og spørgerammer er udarbejdet og kvalitetssikret af et redaktørnetværk udvalgt blandt landets dygtigste specialister. Hvert fagområde følges tæt og ny lovgivning, afgørende domme eller ændrede aftalemønstrer indarbejdes løbende i dokumenter.  

Dokumenterne udfyldes på telefon, tablet eller computer gennem besvarelse af guidede spørger-ammer og udkommer i Word og PDF-format med jeres eget logo og egen font og opstilling. Dokumenterne er klar til at sende til din klients gennemgang, direkte til parternes digitale signatur eller til yderligere redigering i Word.

Se videoBook demo
fire cartoon mænd og kvinder foran computer skærm

Pingo Lounge

Egne dokumenter

Med Pingo Partner Lounge kan I oprette et ubegrænset antal egne juridiske dokumenter og intelligente paradigmaer i en eksklusiv folder som kun jeres medarbejdere har adgang til.  

Jeres helt egne dokumenter kan digitaliseres fra bunden eller lynhurtigt tilpasses ud fra de mange eksisterende dokumenter. Pingo har dygtige medarbejdere som bistår med digitalisering, hvorefter jeres egne dokumenter tilføres alle de fordele og den intelligens som automatisk dokumentgenere-ring kan tilbyde.

Se videoBook demo
fire cartoon mænd og kvinder foran computer skærm