Dokumenter

Her kan du se hvilke dokumenter vi tilbyder og hvilke der er på vej!

Vores nyeste dokumenter

Her kan du se en oversigt over vores nyeste dokumenter.

Fravalg af huseftersynsordningen
Thomas O. Q. Krüger
Fast ejendom

Erklæring der underskrives af en ejendomssælger, som har fravalgt huseftersynsordningen

Power of Attorney – ordinær generalforsamling (ENG)
Jens Bang Liebst
Selskabsret

Paradigmet udgør en fuldmagt til brug for, at en fuldmægtig kan møde på ordinær generalforsamling på vegne af en kapitalejer. I fuldmagten har fuldmagtsgiver mulighed for at specificere hvordan fuldmægtigen skal stemme.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling (DK/ENG)
Jens Bang Liebst
Selskabsret

Paradigmet indeholder en indkaldelse til ordinær generalforsamling i kapitalselskaber. Ved brug af paradigmet kan man være sikker på, at samtlige krav der følger af selskabsloven overholdes, herunder oplysningskrav i medfør af selskabslovens § 120, stk. 3 for så vidt angår aktieselskaber.

Ordinær general-forsamlingsprotokollat (DK/ENG)
Jens Bang Liebst
Selskabsret

Paradigmet angår et referat af en ordinær generalforsamling med udgangspunkt i de punkter selskabsloven kræver en generalforsamling tager stilling til. Ved brug af paradigmet og vores integration i CVR-registret kan man nemt og sikkert få et referat, der passer til ens behov.

Habilitetserklæring
Simon Laulund Bro
Rekonstruktion

Dokumentet er en erklæring fra advokaten, der udnævnes til rekonstruktør om, at han vil påtage sig hvervet i rekonstruktionen af skyldnerens virksomhed, og at han opfylder betingelserne i konkurslovens § 238, stk. 1.

Rekonstruktionsplan
Simon Laulund Bro
Rekonstruktion

Dokumentet er en plan for rekonstruktionsbehandling, hvori der bl.a. indgår en redegørelse for hvilken type rekonstruktionsforslag, der agtes fremsat, herunder en vurdering af væsentlige forhold, som kan være hindrende for gennemførelse af rekonstruktionen.

Egenbegæring
Simon Laulund Bro
Rekonstruktion

Dokumentet er en begæring til Skifteretten om at tage ens egen (klients) virksomhed under rekonstruktionsbehandling.

Rådgiveraftale
Mette Højbjerg
Tekniske rådgiverre

Rådgivningsaftaler indgås ofte i forbindelse med entrepriseaftaler, og beskriver rådgiverens ydelser.

Vores dokumentsamling

Advokatcompliance
Se alle titler
Pingo Documents

Pingo Documents er udviklet af et slagkraftigt hold af erfarne advokater

 • Databeskyttelsespolitik for advokatfællesskab
 • Intern persondatapolitik for advokatfællesskab
 • Interne procedurer for håndtering af hvidvaskloven
 • Forretningsbetingelser
 • Beskrivelse af bogføringsprocedure
Ansættelsesret
Se alle titler
Anja Linde
advokat, partner

Anja Linde er specialist indenfor ansættelsesret og rådgiver virksomheder vedrørende alle væsentlige ansættelsesretlige forhold.

 • Advarsel
 • Anmodning om lægeerklæring
 • Ansættelseskontrakt - Funktionær
 • Ansættelseskontrakt - Timelønnet
 • Bortvisning
 • Direktørkontrakt
 • Fratrædelsesaftale - Direktør
 • Fratrædelsesaftale - Funktionær
 • Fratrædelsesaftale - Timeansat
 • Konsulentaftale
 • Opsigelse - Arbejde i opsigelsesperioden
 • Opsigelse - Fritstilling
 • Opsigelse - Suspension
 • Praktikaftale
Bestyrelsesarbejde
Se alle titler
Henrik M. Witt
advokat, partner

Henrik Mansfeldt Witt er formand for Danske Bestyrelsesadvokater og har gennem sit virke som advokat mangeåring erfaring med rådgivning af virksomheder og bestyrelsesarbejde. 

 • Advisory Board kontrakt
 • Bestyrelseskontrakt
 • Direktionsinstruks med bestyrelse
 • Forretningsorden til bestyrelse
 • Skabelon til bestyrelsesmødereferat
Boliglejeret
Se alle titler
Kim Krarup
advokat, partner

Kim Krarup er specialiseret inden for lejeret både boligret og andelsret.

 • Lejeværdiforhøjelse
 • Påkravsskrivelse skyldige pengeydelser
 • Rykkerskrivelse (ejerforening)
 • Typeformular A, 10.udgave (Lejekontrakt for beboelse)
 • Udsættelsesbegæring

Kommer snart:

 • Varsling af lejeforhøjelse til udligning af skatter og afgifter (andelsbolig & lejebolig)
Databeskyttelse
Se alle titler
Niels Grove Jensen
advokat, partner

Niels Grove Jensen rådgiver på specialistniveau inden for persondata og compliance.

 • Databehandleraftale - Databehandler
 • Databehandleraftale - Dataansvarlige
 • Databeskyttelsespolitik- Intern brug
 • DPO - vurdering
 • Forretningsgang (indgåelse og efterlevelse af databehandleraftaler)
 • Forretningsgang (håndtering rettigheder)
 • Forretningsgang (tom template)
 • Fortegnelse (databehandler)
 • Fortegnelse (dataansvarlig)
 • Oplysningspligt (ekstern)
 • Oplysningspligt i ansættelsesforholdet
 • Samtykkeerklæringer (behandling af personoplysninger)
 • Samtykkeerklæringer (brug af medarbejders billede, mv. i markedsføring)
 • Samtykkeerklæringer (markedsføring)
 • Vurdering af brud på persondatasikkerheden
Diverse aftaler
Se alle titler
Pingo Documents

Pingo Documents er udviklet af et slagkraftigt hold af erfarne advokater

 • Ensidig hemmeligholdelsesaftale
 • Gensidig hemmeligholdelsesaftale
 • Gældsbrev - Lån uden renter
 • Gældsbrev - Lån med renter
Entrepriseret
Se alle titler
Mette Højberg
Advokat

Mette er mangeårig specialist indenfor enterpriseret og stifter af den online voldgiftsret Disputs.

 • Dagbodsvarsling
 • Entreprisekontrakt
 • Handelsbetingelser
 • Påkrav om dagbod
 • Totalentreprisekontrakt
 • Underentreprisekontrakt
Erhvervslejeret
Se alle titler
Leif Djuurhus og Erik Mølenberg
advokat, partner

Leif Djurhuus og Erik Mølenberg er begge specialister inden for erhvervslejeret.

 • Areallejekontrakt
 • Erhvervslejekontrakt flerbrugerejendom (enkel)
 • Erhvervslejekontrakt flerbrugerejendom (udvidet)
 • Ophævelsesskrivelse ved skyldige pengeydelser (erhvervslejeforhold)
 • Påkravsskrivelse ved skyldige pengeydelser
 • Tillæg til erhvervslejekontrakten - Afståelse
 • Tillæg til erhvervslejekontrakten - Fraflytningsaftale
 • Udsættelsesbegæring
 • Varsling af lejeforhøjelse til udligning af skatter og afgifter
 • Varsling af markedslejeregulering
Familie- og arveret
Se alle titler
Birgitte Wessel Knaack
Advokat

Birgitte Wessel Knaack er specialiseret inden for familieret.

 • Arveafkald
 • Arveafkald på ventede arv
 • Børnetestamente
 • Fremtidsfuldmagt
 • Gavebrev
 • Gensidigt testamente
 • Udvidet samlevertestamente
Fast ejendom
Se alle titler
Thomas O. Q. Krüger
advokat, partner

Thomas O. Q. Krüger har indgående erfaring og ekspertise inden for alle typer transaktioner af fast ejendom, herunder køb, salg, udlejning og udvikling.

 • Købsaftale - udviklingsejendom og udlejningsejendom
 • Købsaftale - hus/villa
 • Refusionsopgørelse
 • Købsaftale ejerlejlighed
 • Fravalg af huseftersynsordningen
 • Oplysning om fortrydelsesret
Forbrug og markedsføring
Se alle titler
Peter N.Thøgersen
Compliancechef

Peter Niemann Thøgersen har specialisterfaringer inden for alle områder i forbindelse med markedsføringsret og forbrugerlovgivning

 • Salgs- og leveringsbetingelser
 • Fortrydelsesret
Foreningsret
Se alle titler
Kim Krarup
advokat, partner

Kim Krarup er specialiseret inden for lejeret både boligret og andelsret.

 • Eksklusionsbeslutning - andelsbolig
 • Udsættelsesbegæring
 • Påkravsskrivelse ved skyldige pengeydelser
 • Enkelt inkasso - foreninger
IT og Software
Se alle titler
Henrik M. Witt
advokat, partner

Henrik Mansfeldt Witt er certificeret IT advokat og specialist i alle forhold vedrørende it.

 • Konsulentaftale
 • Servicevilkår (ENG)

Kommer snart

 • Simpel udviklingsaftale
 • IT sikkerhedspolitik (skabelon)
 • Licensvilkår / licensaftaler
 • SAAS aftale
 • Handelsvilkår til brug ved e-handel
Inkasso
Se alle titler
Daniel James Pedersen
advokat, partner

Daniel James Pedersen har særlig ekspertise i inddrivelse af store virksomheders tilgodehavender og udarbejdelse af effektive interne procedurer til varetagelse af større debitorporteføljer.

 • Frivilligt forlig
 • Inkassopåkrav
 • Inkassovarsel
 • Rykkerskrivelse
 • Betalingspåkravsblanket
 • Konfliktløsning
  Se alle titler
  Mette Højbjerg
  Advokat

  • Procestilvarsling
  • Suspensionsaftale
  • Vidneindkaldelse
  • Vidnestævning

  Kommer snart

  • Forligsaftale    

  Konkurs
  Se alle titler
  Pingo Documents

  Pingo Documents er udviklet af et slagkraftigt hold af erfarne advokater

  • Konkursbegæring
  • Habilitetserklæring
  • Orientering om valg til ny kurator / kreditorudvalg
  • Opsigelse af medarbejder som følge af konkurs
  • Cirkulæreskrivelser (1, 2, 3 og 4 m.fl.)
  • Cirkulæreskrivelse - afslutning af bo
  • Fordringsprøvelse (kreditor)
  • Fordringsprøvelse (orientering til skifteretten)
  • Valg til ny kurator / kreditorudvalg
  • Orientering om valg til ny kurator / kreditorudvalg
  • Redegørelse og regnskab (Konkurslovens §§ 143 og 148)
  Onboarding og KYC
  Se alle titler

  • Kundekendskabsprocedure (KYC) - Person (og enkeltmandsvirksomheder) DK ENG
  • Kundekendskabsprocedure (KYC) - Selskab DK ENG
  • Onboarding / Compliancerapport ved oprettelse af ny sag
  • Aftalebrev
  Rekontruktion
  Se alle titler
  Simon Laulund Bro
  advokat

  Simon er specialist i insolvens og generel erhvervsret

  • Cirkulærskrivelse
  • Egenbegæring
  • Meddelelse om virksomhedsoverdragelse
  • Rekonstruktionsplan
  • Habilitetserklæring

  Selskabsret
  Se alle titler
  Henrik M. Witt
  advokat, partner

  Henrik M. Witt har i mange år arbejdet med selskabsret

  • (Likvidation) Generalforsamlingsprotokollat (ekstraordinær) - Afslutning af likvidation
  • (Likvidation) Generalforsamlingsprotokollat (ekstraordinær) - Beslutning om frivillig likvidation
  • (Likvidation) Opløsning ved betalingserklæring
  • (Likvidation) Brev til kreditor vedrørende likvidation
  • Aftale om overdragelse af kapitalandele
  • Ejeraftale for ApS
  • Ejerbog (enkeltstående)
  • Fuldmagt til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling
  • Fuldmagt til at møde på generalforsamling
  • Generalforsamlingsprotokollat / Minutes of general meeting (tosproget)
  • Generalforsamlingsprotokollater
  • Ombytning af kapitalandele ved stiftelse af nyt anpartsselskab (PREMIUM PLUS)
  • Omdannelse af bestående virksomheder til anpartsselskaber (PREMIUM PLUS)
  • Stiftelse af selskab (ApS eller A/S)
  • Stiftelse af kapitalselskab (ApS eller A/S - dobbeltsproget dokument (DK/ENG)
  • Tiltrædelses til ejeraftale
  • Indkaldelse til ordinær generalforsamling (DK/ENG)
  • Power of Attorney – ordinær generalforsamling (ENG)
  • Ordinær generalforsamlingsprotokollat (DK/ENG)

  Kommer snart

  • Stiftelse af K/S
  • Stiftelse af P/S
  • Anparts-/aktieoverdragelse
  • Spaltningsdokumenter
  • Aktie-/anpartsnota
  • Warrantaftale
  Tekniske rådgivere
  Se alle titler
  Mette Højberg
  Advokat

  Mette er mangeårig specialist indenfor enterpriseret og stifter af den online voldgiftsret Disputs.

  • Handelsbetingelser - Rådgiver
  • Rådgiveraftale
  • Underrådgiveraftale
  Whistleblowerordninger
  Se alle titler
  Niels Grove Jensen
  advokat, partner

  Niels Grove Jensen rådgiver på specialistniveau inden for persondata og compliance.

  Kommer snart

  • Retningslinjer for whistleblowerordning